„MĚNÍME ÚJEZD“

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2023

MČ PRAHA 21 – ÚJEZD NAD LESY

 

Participativní rozpočet je proces, v rámci, kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městské části a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu.

Městská část Praha 21 v celém procesu plní funkci organizátora, asistenta a poradce občanům a garanta realizace vítězných projektů.

 

1) Rozpočet

Městská část Praha 21 uvolní na participativní rozpočet 2.000.000, - Kč ze svého rozpočtu pro rok 2023.

Prostředky budou využity na realizaci projektů navržených obyvateli MČ Praha 21.

Navržené projekty musí mít obecně prospěšný charakter pro MČ a její občany. Navržené projekty nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

 

2) Návrh projektů

Navrhovatelem musí být fyzická osoba starší 15 let žijící v MČ Praha 21.

Podání návrhu musí podpořit alespoň tři fyzické osoby starší 18 let žijící v MČ Praha 21 (garanti projektu). Každý garant může podpořit libovolné množství nápadů.

Každý navrhovatel může podat maximálně 2 projekty celkem.

Projekt musí být realizován:

 • na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ (projekty nad 50.000, - Kč)
 • na pozemcích Hlavního města Praha nebo na pozemcích svěřených MČ Hlavním městem Prahou či v majetku MČ (projekty do 50.000, - Kč). V případě realizace na pozemcích Hlavního města Prahy musí být sjednán souhlas Magistrátu hl. m. Prahy s touto realizací.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

 • pouze na veřejně přístupných místech, využitelný všemi občany MČ
 • nebude v rozporu se strategickým a územním plánem MČ Praha 21

Každý návrh musí obsahovat:

 • kontaktní údaje navrhovatele (jméno/příjmení, email, telefon, adresa)
 • kontaktní údaje garantů (jméno/příjmení, email, telefon, adresa)
 • název projektu s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa / GPS souřadnice)
 • detailní popis navrhovaného projektu včetně jeho odůvodnění (jaký problém řeší, s jakým přínosem či inovací přichází, identifikace cílové skupiny)
 • podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)
 • odhadované náklady na realizaci návrhu včetně všech souvisejících nákladů (například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu po dobu 5 let )
 • souhlas navrhovatele se zpracováním osobních údajů.

Návrh by měl být realizovatelný během 1 roku od výběru v závěrečném hlasování.

Minimální výše ceny návrhu je 5.000, - Kč (vč. DPH). Celková cena návrhu nesmí překročit celkovou částku vyčleněnou na participativní rozpočet, tj. 2.000.000, - Kč

Předpokládané roční provozní náklady nesmí přesáhnout 15 % finančních prostředků na realizaci (udržitelnost projektu).

Návrh musí být podán v termínu určeném pro podávání návrhů.

Navrhovatelé berou na vědomí, že:

 • na realizaci projektu není právní nárok
 • vítězné projekty nemusí být realizovány v navrhovaném rozsahu, ale případné úpravy budou komunikovány s navrhovatelem a finální rozhodnutí o úpravě projektu je svěřeno radě MČ.
 • o zadání realizace rozhoduje Rada MČ Praha 21

 

3) Forma podání návrhu

-  elektronicky vyplněním online formuláře na webu MČ Praha 21

- v papírové podobě odevzdat na podatelně úřadu MČ Praha 21, v uzavřené obálce s označením „Návrh: Participativní rozpočet Praha 21 – NEOTVÍRAT“

 

4) Veřejná setkání

Každý z navrhovatelů bude mít prostor pro prezentaci svého projektu na jednom z veřejných setkání (pokud to epidemiologická situace dovolí). Součástí prezentace bude i čas na diskusi ohledně návrhů s veřejností.

Přítomna bude koordinátorka participativního rozpočtu i pracovníci úřadu.

Datum / místo / čas /forma veřejného setkání bude upřesněna.

 

5) Evaluace návrhů (posouzení realizovatelnosti návrhů)

Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům úřadu MČ. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, bude kontaktovat koordinátorka participativního rozpočtu a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

Všechny návrhy, které projdou evaluací a postoupí do veřejného hlasování, budou prezentovány na webových stránkách MČ Praha 21.

 

6) Hlasování a zpracování výsledků

O návrzích, které prošly evaluací v rámci úřadu MČ, budou obyvatelé městské části Praha 21 moci hlasovat v červnu/červenci 2023 prostřednictvím Mobilního rozhlasu.

Hlasování bude možné i osobně, na podatelně ÚMČ Praha 21 s asistencí zaměstnance úřadu.

Pro hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem.

 

Každý hlasující bude mít k dispozici kladné i záporné hlasy. Záporný hlas lze využít až po využití hlasů kladných. Přesný počet kladných a záporných hlasů bude zveřejněn před samotným hlasováním, na základě množství podaných návrhů.

Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižším počtem negativních hlasů. Pokud by měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů, pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.

Návrh, který získá více jak 50 % negativních hlasů, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21.   

 

 

HARMONOGRAM

 

prosinec 2022                                                 Informační kampaň / Zveřejnění pravidel k předkládání návrhů projektů

prosinec 2022-28.únor 2023                      předkládání návrhů

únor-březen 2023                                         evaluace návrhů

březen 2023                                                   zveřejnění projektů schválených k hlasování

březen-duben 2023                                      veřejné setkání – představení návrhů

1.-21. května 2023                                        hlasování o vítězném projektu

Květen/červen 2023                                    zveřejnění vítězných projektů

červen 2023–červen 2024                          realizace vítězných projektů/vítězného projektu